กำหนดการสำคัญ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา

รายละเอียด

 09.30 – 12.00 น.

ประชุมความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 9 สถาบัน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

ประชุมความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 9 สถาบัน (ต่อ)

16.30 – 17.00 น.

นำเสนอบทบาทของสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย โดย

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ (กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย)

หมายเหตุ -  รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.00 น. / บ่าย เวลา 14.00 น.

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

เวลา

รายละเอียด

08.00 – 08.40 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ/ นำเสนอผลงาน /ตอบปัญหา

08.40 – 09.00น.

รับชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 09.00 – 09.20 น.

 

กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย

     คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.20 – 09.40 น.

กล่าวเปิดการประชุมวิชาการฯ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.40– 10.00 น.

มอบของที่ระลึกแก่เครือข่ายการประชุมวิชาการฯ และร่วมถ่ายภาพ

10.00 – 11.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

11.00 – 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ Soft Power: อำนาจที่ทรงอิทธิพล โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ โครงการเสริมพลังเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนคุณค่าสังคม (Power to Change Asia)” โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ (กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย)

13.30 – 15.00 น.

- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ห้องย่อยที่ Panel 1 - 8

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการฯ

15.00 – 16.00 น.

- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ห้องย่อยที่ Panel 9 - 16

16.00 – 17.00 น.

มอบโล่เกียรติยศสำหรับผู้นำเสนอที่ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award

และทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการฯ

17.00 น.

กล่าวปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย (คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

 

หมายเหตุ รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา 10.00 น. / บ่าย เวลา 14.00 น.

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566

เวลา

รายละเอียด

09.00 – 10.30 น.

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 10.45 น.

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

มอบเกียรติบัตร

15.00 – 15.15 น.

กิจกรรมเยี่ยมชมเมือง

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร