ติดต่อสอบถาม

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 

 

ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์ 0 4371 9800 ต่อ 3719, 0 4375 4317
Email: [email protected]