อัตราค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

ลำดับ

ประเภท

ราคา (บาท)

1

ค่าลงทะเบียนนําเสนอบทความประเภทบรรยาย 

(คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

2,500/ท่าน

2

ค่าลงทะเบียนนําเสนอบทความประเภทบรรยาย 

(นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

1,000/ท่าน

3

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน

1,500/ท่าน

4

ค่าลงทะเบียนนําเสนอบทความประเภทบรรยาย 

(เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน จำนวน 10 คน/สถาบัน) 

รับรองโดยผู้แทนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ:

1. เมื่อได้ทำการชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ