ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการเครือข่าย การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ     ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (PSPARN2023)

----------------------------------------------------

               ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22  กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัดขอนแก่น นั้น      

               บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์        ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้

               รางวัลชนะเลิศ  5,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีมที่ 1 นายอำพล ขินแก้ว, นายอนุชิต จำปา และนายนัฐภัทร จอมเพชรโดยมี ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร ได้แก่        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีมที่ 2ประกอบด้วย นายรังสิมันต์ ศิลลา, นายอนุวัฒน์ ลอคำ และนายณัฐนนท์ ศรีชื่น โดยมี อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน รางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร ได้แก่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายธนากร เนตรวงศ์, นายเฉลิมชัย โยธานันต์ และนายกำแพง แย้มวงศ์ โดยมี อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร ได้แก่        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำปหง ทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายพรเทพ รุ่งภัทรธนาโชติ, นางสาวสุรางคณา สุนทรโชติ และนายกัณธัตย์ รัตนโนชา โดยมี ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร ได้แก่        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายเด่นดนัย ดวนสูง, นางสาวเนตรนิภา ปิ๊บกระโทก และนางสาววรรณิดา สุขชาตะ โดยมี อาจารย์อิมรอน โสะสัน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร