รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการเครือข่าย การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ     ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (PSPARN2023)

 

 

ลำดับ

หน่วยงาน

ทีมที่

รายชื่อผู้แข่งขัน

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

1

คณะมนุศยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

นายเด่นดนัย ดวนสูง

นางสาวเนตรนิภา ปิ๊บกระโทก

นางสาววรรณิดา สุขชาตะ

อ.อิมรอน โสะสัน

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ  วไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัม

1

นางสาวณัฐนรี ยินดีสิทธิ์

นายสราวุธ จันทร์แสงสี

นายชโลธร บุญสุวรรณ์

อ.อรุณรัตน์  จินดา

3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ  วไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัม

2

นายรังสิมันต์ ศิลลา

นายอนุวัฒน์ ลอคำ

นายณัฐนนท์ ศรีชื่น

อ.ดวงพร อุไรวรรณ

4

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

1

นางสาวเขมจิรา เเสงเเจ้ง

นายจัตตุพล นวลศรี

นายเทพประสิทธิ์ ดิษฐ์ปรีชา

อ.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์

5

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2

นายสิทธิพร ชูกาว

นางสาวญาสุณิท์ กองศรีมา

นายดนัยกานต์ ชาวสมุทร

อ.ธัชชนก สัตยวินิจ

6

คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

นางสาวนลินทิพย์ เป็งแก้ว

นางสาวสุพิชฌาย์ สุวรรณปราการ

นายภาณุพงศ์ คำปาสังข์

ผศ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน

7

คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นางสาวรินทร สมฟอง

นายปณิภาณ รุ่งศิริ

นายแท่งทอง ประกิ่ง

ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

8

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

นายพงศธรณ์ ตันเจริญ

นายอิทธิศักดิ์ พิมพ์ดา

นางสาวปนัดดา สิงห์สาย

อ.ทิพสุดา ญาณาภิรัต

9

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

นายธนากร เนตรวงศ์

นายเฉลิมชัย โยธานันต์

นายกำแพง แย้มวงศ์

อ.ทิพสุดา ญาณาภิรัต

10

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา

1

นายอรรถพล จันทำ

นางสาวสุภาภรณ์  โต๊ะน้อย

นายชยณัฐ กองวี

ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ

11

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

2

นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น

นายสิทธิศักดิ์ หงษ์สุข

นายพันธณัฐ ขจรจิตร

รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร

12

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

นายพีระกานต์ กุลฑา

นายจักราวุฒิ ประสิทธิชัย

นายปิยะฉัตร มณีรัษยากร

อ.กานต์รวี วิชัยปะ

13

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

นายปริญญา ทวีทำนุสิน

นายศุภกร ลักขณานุรักษ์

นาวสาวนลพรรณ วงศ์แหวน

อ.รุ้งฉาย เย็นสบาย

14

คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1

นางสาวไข่มุก  กันธิยะ

นายนิพนธ์ นนทะรักษ์

นางสาวเปมิกา อ่อนสี

อ.ชุติมา  ปัญญาหลง

15

คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2

นางสาวพรนภา จันแดง

นายจักรินทร์ สักแกแก้ว

นางสาวภูษณิศา ญาสุวรรณ์

อ.ทศพล  พงษ์ต๊ะ

16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

นายบดินทร์ เดชา

นางสาวปิยนุช ปราบปรี

นางสาวจริยาวดี ทองเจิม

อ.ชลิดา แย้มศรีสุข

17

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2

นางสาวสุนิสา ทองรักษ์

นายวิรัช โมลา

นายพิชชากร สายนุ้ย

อ.ยุสรอ โอมณี

18

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1

นางสาววรนุช กันสีชา

นางสาวจริญญา บุญฟู

นางสาวปาณพิชญาร์ ตาขันแก้ว

อ.จริยา โกเมนต์

19

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2

นายตนุภัทร สุทธิวรรณจำปา

นายชิติพัทธิ์ จันทร์สุรินทร์

นางสาวจุฑาภรณ์ ชาติชำนาญ

อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์

20

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1

นายฮากีมี สะแปอิง

นางสาวนูรอาซียะห์ มะสะอิ

นางสาวโรสมาวาตี สาเร๊ะ

ผศ.พัชนี ตูเล๊ะ

21

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2

นางสาวรุสชีลาวาตี บินดอเลาะ

นางสาววาศิณีย์ เขาแก้ว

นางสาวอีซาตู มามะ

ดร.อิบรอฮิม  สารีมาแซ

22

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

นางสาวอาทิตยา สันธวกุล

นางสาวอรปรียา ประสมกิจ

นางสาวพิมพ์ลภัส หนูรัตแก้ว

ผศ.นันธิดา จันทร์ศิริ

23

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2

นายปรเมษฐ์ อ่อนเกตุพล

นางสาววริญญา ประทีป ณ ถลาง

นายเดชพนต์ ศรีวังแก้ว

อ.ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม

24

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1

นายอำพล ขินแก้ว

นายอนุชิต จำปา

นายนัฐภัทร จอมเพชร

ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์

25

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2

นายพรเทพ รุ่งภัทรธนาโชติ

นางสาวสุรางคณา สุนทรโชติ

นายกัณธัตย์ รัตนโนชา

ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์

26

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1

นายสุทิวัส บุญพรม 

น.ส.เจนจิรา เจริญ 

น.ส.อัสมา ดาแลหมัน

ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน

27

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

น.ส.พิมพ์ลภัส ทรศันย์ 

น.ส.ภัทรวดี ศรีน้อย

นายอรรถสิทธิ์ แก้วสุวรรณ์

อาจารย์วรธา มงคลสืบสกุล