กำหนดการนำเสนอบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

 

วันที่ 22 กรกฎคม 2566
ช่วงที่ 1 เวลา 13.30 – 15.00 น.

 

ห้องที่ 1 - Political Theory and Policy (ห้อง ฟ้ามุ่ย 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

7

เหตุผลอันชอบธรรมสำหรับสิทธิในการกบฏต่อทรราชในทฤษฎีการเมืองของโธมัส เพน
The Justifications for The Right to Rebel against Tyranny in The Political Theory of Thomas Paine

ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

26

วงจรความพิการ-ความยากจน: ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อยุติวงจร
Disability-poverty Cycle: The Public Policy Recommendations to Stop The Cycle

จีรวัฒน์ เจริญสุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30 & 32

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังการทำรัฐประหารปี 2557
Thailand's economic situation after the 2014 coup

ระเบียบ กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย ผลเจริญ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ห้องที่ 2 – Social Movements and Peace (ห้อง ฟ้ามุ่ย 2)

Submission ID

Submission Title

Authors

20 & 21

การวิเคราะห์ขบวนการใต้ดินที่มีบทบาทในการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2553 ด้วยมุมมองวัตถุนิยมประวัติศาสตร์

An Analysis of the Underground Movement that is active in Thai Politics Since 2010 with a Perspective of Historical Materialism

อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ

มหาวิทยาลัยพะเยา

22

ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของเยาวชนไทยในจังหวัดนครราชสีมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566

The Sense of Political Efficacy of Thai Youths in Nakhon Ratchasima Province before the General Election 2023

ศักดิ์ดา นาสองสี

ธนวัฒน์ ทวีชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

27

ถอดรหัสภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นอีสานในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

Decoding Esan Indigenous Knowledge for Conflict Resolution

สุกรี นาคแย้ม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Discussant

อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 3 - Power of Changes and Education Development (ห้อง ฟ้ามุ่ย 3)

Submission ID

Submission Title

Authors

19

แนวคิด ‘Global Britain’ หลังจากจักรวรรดิบริติชล่มสลาย: กรณีศึกษา ประเทศไทย

The concept of ‘Global Britain’ as a continuation of Britain’s decline: Thailand as a case study.

อรุณรัตน์  จินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

38

พลังเด็กและเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในยุคโควิด-19

The Competency of Ethnic Children and Youth to Build Well-Being Communities for Chiang Mai Province's Indigenous Peoples in the Age of COVID-19

วรรณภา ทองแดง

พิพัฒน์ ธนากิจ

อทิตยา ดวงอำไพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

29 & 31

การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Research for the development of Chinese teaching at the primary education level of private schools in the eastern part of Thailand

ชนกชนม์  เมฆเจริญลาภ

มหาวิทยาลัยบูรพา

Discussant

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ห้องที่ 4 - Politics and Governance (ห้อง ฟ้ามุ่ย 4)

Submission ID

Submission Title

Authors

47

ความคิดเห็นของประชาชนด้านพฤติกรรมการเมืองในเทศบาลนครภาคตะวันออก

People’s Opinion on Political Behavior towards City Municipalities in the Eastern Region

เอกวิทย์  มณีธร

โชติสา  ขาวสนิท

ภารดี  ปลื้มโกศล

สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

53

ความเหลื่อมล้ำทางเพศในแนวคิดว่าด้วยการบัญญัติกฎหมาย: กรณีศึกษาการทำแท้ง

Gender Inequality in The Concept of legislation: A Case Study of Abortion

ทิพสุดา ญาณาภิรัต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

55

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จังหวัดพัทลุง

Social Return on Investment (SROI) for University to Tambon (U2T) Project in Phatthalung Province

ทวนธง  ครุฑจ้อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Discussant

อาจารย์ ดร.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาจารย์ ดร.กิตติ วิสารกาญจน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Chair

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 5 - ASEAN and Public Policy (ห้อง ฟ้ามุ่ย 5)

Submission ID

Submission Title

Authors

8 & 58

ผลกระทบของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียน

The impact of South China Sea dispute on ASEAN centrality

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก

นิลุบล ไพเราะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

การเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมของรัฐบาลไทย

Creative Economy, the development and promotion from Thai Government.

อดิศร  วังมูล

มหาวิทยาลัยบูรพา

25

Are 'city labs' technocratic facade? Understanding the innovations in deliberations and the essence of the deliberative spaces in policy analysis

Noe John Joseph E. Sacramento

Pobsook Chamchong

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Discussant

อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

 

ห้องที่ 6 - Public Administration and Policy (ห้องเอราวัณ 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

14

การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ช่วงการบริหารรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ.2557-2566)

Assessing the progress or deterioration of Thailand’s decentralization under the administration of General Prayut Cha-o-cha (2014-2023)

ปภาวิน ศรีพล

มหาวิทยาลัยบูรพา

15

การบริหารราชการไทยกับการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

Thailand Bureaucratic System and The election of provincial governors.

ทรงวุฒิ ประกอบธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

16

การวิเคราะห์ศักยภาพพลังอำนาจอ่อน Soft Power เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Potential analysis Soft Power, for improve to creative economy

มาลิณี  สิงหสุวิช

มหาวิทยาลัยบูรพา

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ไพเราะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

อาจารย์ ดร.ธฤษณุ รอดรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

ห้องที่ 7 – Politics and Public Policy (ห้องเอราวัณ 2)

Submission ID

Submission Title

Authors

1 & 5

บททบทวนเรื่องการเมืองภาคพลเมือง

The Chapter of Literature review of Civil Politics

วุฒิพงศ์  บัวช้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

13

ผลกระทบของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Impacts of Welfare Card Project on Low-income People: A Case Study in Phu Kam Yao District, Phayao Province

สุดา บุดชาดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42

ความสามารถของนโยบาย: การทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และทิศทางการวิจัยในอนาคต

Policy Capacity: A Comprehensive Review of its Theoretical Framework, Applications, and Future Research Directions

อภิสิทธิ์ ภักดีวุฒิ

ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Discussant

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (มหาวิทยาลัยบูรพา)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร (มหาวิทยาลัยพะเยา)

Chair

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 

ห้องที่ 8 – Innovations in Public Sectors (ห้องไอยรา 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

3

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Work Motivation Among Government Officers Working for The Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives

ชญานิษฐ์ สมพื้น

พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

มหาวิทยาลัยบูรพา

24

นวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐในการบริการด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย

Government’s digital innovation in social welfare service for informal labors in Thailand.

ทนงศักดิ์ นิราศ

มหาวิทยาลัยพะเยา

63

ความผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Organizational engagement of temporary employees of Mahasarakham University

ฐิติศักดิ์ คำพรมมา

จีรศักดิ์ โพกาวิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Discussant

อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 – 16.00 น.

 

ห้องที่ 9 -  Routine to Research (R2R)  (ห้องฟ้ามุ่ย 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

11

รูปแบบการสื่อสารภายในที่มีผลต่อความเข้าใจแผนกลยุทธ์องค์กรของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

A Study of Internal Communication Model Affecting the Staff’s Understanding Towards the Strategic Plan of the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University

ไกรพล ปัญญาสุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

48

การศึกษาขอบเขตของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการเมืองการปกครอง ระหว่างปี พ.ศ.2554-2564  โดยใช้ Word Cloud

A Study on the Scope of Research Published in the Journal of Politics and Governance between 2011-2021 using Word Cloud

กวินทร์ พิมจันนา, อภิชัย สีตาล, อัจฉรา การลออ

วรนิษฐา ปานวิเศษ, กัญญาภัค เคนชมภู

ณัฐนันท์ ป้องคำสิงห์, ภูบดินทร์ กันหาสูงเนิน

พงศ์พิพัฒน์ นิติพงษ์ภาคินทร์, ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

49

การเปลี่ยนงานประจำของฝ่ายวิชาการสู่การสร้างนวัตกรรม:กรณีศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Transforming Routine Tasks of Academic Division into Innovative Processes: A Case Study of the College of Politics and Governance, Mahasarakham University

วิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ, ปนัดดา ศรีอำคา

นิตยา สุ้ยเสริมสิน, อินทิรา ประโลม, ภาวิกา นาคสระฮาง

ธนพล โพธิ์นอก, นราวิชญ์ เหล่าสพาน, แทน วีระศักดิกุล

ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Discussant

อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 10 - Social Policy and Development  (ห้องฟ้ามุ่ย 2)

Submission ID

Submission Title

Authors

9 & 36

โรงเรียนกวดวิชากับการศึกษาไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Tutoring School and Thai Education : A case study of Muang Mahasarakham

Khomkit Phasukthan

Jureemart Saenlamun

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17

การพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของไทย

Development of the Thai Women Empowerment Funds

สุภาพร ประกอบธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

40

การพัฒนาตลาดชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษากาด หล่ายต้า จังหวัดพะเยา

Development of Community Market through the Creative Economy: Case study of Lai Ta Market, Phayao Province

พันธณัฐ ขจรจิตร

คุณากร จันทวีวิวาวัณ

มหาวิทยาลัยพะเยา

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ไชยะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต  ไกรวาส (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 

ห้องที่ 11 - Cultural Capital Management  (ห้องฟ้ามุ่ย 3)

Submission ID

Submission Title

Authors

44 & 56

การจัดการและการมีส่วนร่วมในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Management and Participation in the Ceremony of Pagoda Fabric Procession of Phrathatchomthong, Muang District, Phayao Province

วรรณพร หมื่นจร

ฉัตรประภา ศรีทา

มหาวิทยาลัยพะเยา

45 & 57

การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านตำนานวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Construction of Sacred Place through the Legend of Wat Phrathatchomthong, Muang Dictrict, Phayao Province

ต้นข้าว วงศ์วรรณกร

นภสร ทองสุข

มหาวิทยาลัยพะเยา

46

การพัฒนาทักษะสืบค้นข้อมูล Social Media เพื่อการออกแบบเอกลักษณ์เสื้อม้งของกลุ่มผ้าปักม้งบ้านหล่าย ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา           Skill Development of Retrieval in Social Media for Designing Hmong’s Ethnic Embroidered Fabrics in Ban Lai, Sobbong Sub-District, Phusang District, Phayao

จณิสุตา สินทอง

อรัญต์ พิมจักษุ

 ดาภา กุลลาว

มหาวิทยาลัยพะเยา

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ไพเราะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย ผลเจริญ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 12 - Digital Governance and Policy (ห้องฟ้ามุ่ย 4)

Submission ID

Submission Title

Authors

28

กระบวนการพัฒนาและสร้างรัฐบาลดิจิทัล: กรณีศึกษาประเทศเอสโตเนีย

Digital Government and Building Process: A case study of Estonia

ณัฐวีร์ พุ่มระชัฏร์

ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

39

ความท้าทายของรัฐบาลไทยต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามมาตรฐานและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

Challenges to the Thai Government’s abolition to the Death Penalty according to the Standards and Principles of International Human Rights

รัฐศาสตร์ ชาแท่น

สิทธิศักดิ์ หงษ์สุข

มหาวิทยาลัยพะเยา

41

แนวทางการผลักดันรัฐบาลไทยสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Guidelines in Driving Thailand towards e-government

สุภาภรณ์  โต๊ะน้อย

ปุณยวีร์ ธรรมไทย

อรรถพล จันทำ

มหาวิทยาลัยพะเยา

Discussant

อาจารย์ ดร.ธฤษณุ รอดรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Chair

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 13 - Social Development (ห้องฟ้ามุ่ย 5)

Submission ID

Submission Title

Authors

51

แรงจูงใจในการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตดุสิต

Motivation to volunteer for social development and human security Bangkok Dusit District Case Study

กมลวรรณ มณีวงศ์, ชนาธิป  หวังวรวงศ์, พัชนี  ตูเล๊ะ

ชลธิชา  มะลิพรม, ศิริลักษณ์ มะสือแลแม, กัสมีรา นิจ๊ะ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

52

ผลกระทบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการปล่อยสัตว์เลี้ยงในเขตตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

Effects and approaches to solving problems from the release of pets in the area of Talo Kapo Sub-district, Yaring District, Pattani Province

ซัลวานี โต๊ะตาบา, ศรัณ เนื้อน้อย, เปาซี วานอง

มูฮัมหมัด ปะดอ, อิบรอฮิม สารีมาแซ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

60

เพราะสูงวัยใคร ๆ ก็มองข้าม : กรณีศึกษาการดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ                                                               ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กุลธิดา ทองมี, พิจิตรา วิชัยดิษฐ์, มัลนิกา แก้วจระนัย รวงทอง พลรัตน์, วัชรกมล ห้องแก้ว, สุธาศินี แสงมณี

กัลย์สุดา โสมจันทร์, นันธิดา จันทร์ศิริ

สุรินทร์ ไหมศรีกรด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Chair

อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

 

ห้องที่ 14 - Global Affairs (ห้องเอราวัณ 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

10 & 61 & 62

สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเงินบำเหน็จ : กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Government Lottery for Gratuity: A Case Study of People in Areas Kalasin Province

ปอญจิตร ถิตย์พงษ์

จิตรลดา ไชยะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

นโยบายต่างประเทศไทยต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารในเมียนมา พ.ศ. 2564

Thailand’s Foreign Policy towards Myanmar after Myanmar’s Military Coup in 2021

จุฑามณี สามัคคีนิชย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

23

หลักการและบทบาทของขบวนการรีเม

Principles and roles of the Rime movement

ภารดร อินตา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Chair

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ห้องที่ 15 - Politics and Social Welfare (ห้องเอราวัณ 2)

Submission ID

Submission Title

Authors

4 & 6

ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Members’ Opinions Towards the Managemant of the Community Welfare fund pf Bang Phra Sub-District Administrative Organization, Amphoe Si Racha, Chon Buri Province.

ปุณยภา บุญทนาวงค์

พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

มหาวิทยาลัยบูรพา

37

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Policy Recommendation to Tourism Behavior in Phayao Province after the COVID-19 Outbreak

วารัชต์ มัธยมบุรุษ

น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

43

ความเท็จในรัฐธรรมนูญ 2557 และ 2560

Mendacity in the 2014 and 2017 constitution

เจนจิรา จินะการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

Discussant

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

Chair

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

ห้องที่ 16 - Transportation and Tourism Policy (ห้องไอยรา 1)

Submission ID

Submission Title

Authors

33

การพัฒนาเส้นทางจักรยานและการผลักดันการใช้จักรยานเป็นรูปแบบคมนาคมหลัก: กรณีศึกษากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Development of cycling paths and promotion of cycling as a primary mode of transportation:

A case study of Amsterdam, the Netherlands.

พัฒนา เหลือบเหลือง, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

34

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีน

China Electric Vehicle Industry Development

เอกมล อ้นเพิก, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน

Participation in Community-Based Tourism Development of Pak Phun Municipality

อรปรียา ประสมกิจ, วริญญา ประธีป ณ ถลาง

กฤติมา ทองวิลา, กมลลักษณ์ แซ่ตัน, พลเทพ ทองเพชร

กฤติยา อนุวงศ์, เสน่ห์ จุ้ยโต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Discussant

อาจารย์ ดร.กิตติ วิสารกาญจน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาจารย์ ดร.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Chair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ