การส่งบทคัดย่อและบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

ผู้นำเสนอใช้ Template ของการประชุมฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

 

และนำส่งผ่านระบบออนไลน์ที่ https://psparn2023.com/conference/index

 

การนำเสนอบทความวิชาการ (Academic article)  บทความวิจัย (Research article) ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยจะมีเวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที และ แลกเปลี่ยนซักถาม 5 นาที รวมเรื่องละ 15 นาที โดยสาขาที่เปิดรับนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยประกอบไปด้วย

1. รัฐศาสตร์

2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. รัฐประศาสนศาสตร์

4. นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม

5. สิทธิมนุษยชนศึกษา

6. ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

7. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง