กำหนดการลงทะเบียนและเปิดรับบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

22 กรกฎาคม
2566

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

Abstract Submission เปิดรับบทคัดย่อบทความวิชาการ/บทความวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://psparn2023.com/conference/index

 

ดาวน์โหลด

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566

2

Abstract Acceptance แจ้งผลการพิจารณาไปยังอีเมล์ของผู้เสนอผลงาน

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

3

Online Registration ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://psparn2023.com/registration/index

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

4

Full Paper Submission ส่งบทความฉบับเต็ม  

 

ดาวน์โหลด

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

5

Conference Date การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

22 กรกฎาคม 2566

6

Revised Full Paper Submission ส่งบทความฉบับปรับปรุงที่ได้รับการแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (หลังจากการนำเสนอ)

ภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2566

7

Published Proceeding เผยแพร่รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

หมายเหตุ:
1. บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ทุกเรื่องจะผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน/บทความ 

2. บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการเมืองการปกครอง (TCI 1) ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) จำนวน 15 บทความ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag และวารสารอื่น ๆ ภายในเครือข่ายฯ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)