การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7

The 7th PSPARN Academic Conference 2023

22 กรกฎาคม
2566

 

           การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 ได้ดำเนินการขึ้นโดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งความร่วมมือนี้นำมาสู่การดำเนินกิจการต่าง ๆ ทางด้านวิชาการของนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีทางวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนให้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำหลักของประเทศ รวมทั้งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่ รวมถึงประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการเรียน การสอน การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนิสิต และอาจารย์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้จัดโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมในนิสิตได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งศักยภาพ และผลงาน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดเวทีให้ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านความคิด กระบวนการนำไปต่อยอดในการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการทำวิจัยต่อไป

 

       ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  รวมทั้งสิ้น 9 สถาบัน จึงได้กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 ขึ้นภายใต้หัวข้อของการจัดงานในครั้งนี้คือ “ชัยชนะแห่งการเปลี่ยนผ่าน?: พลิกวิกฤติสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย (Transitioning Triumphs?: Turn Threats into Transformative Thailand)” โดยมุ่งเน้น การแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัย มีความมุ่งหวังผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทาง วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นิสิต นักศึกษาทั้ง 9 สถาบัน และสถาบันอื่น ๆจากทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้การประชุมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นิสิต นักศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากทั่วประเทศ และส่งเสริทการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้วย